top of page

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Добре дошли в www.buddyguardbg.com („Уеб сайтът“), който е изработен в полза и по поръчка на “Бъди Гард България“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 206679605, с адрес на управление гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3, телефон за контакти: 0877882308

 

 

Ползвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1.1 Тези общи условия регулират отношенията “Бъди Гард България“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 206679605, с адрес на управление гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3, телефон за контакти: 0877882308 наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО") и "ПОТРЕБИТЕЛ" на уеб сайта www.buddyguardbg.com (наричан за краткост „САЙТА“)

 

1.2 "Потребител" е всеки посетител на „Сайта“, всеки използвал формата за контакт и всеки, който е извършил контакт по друг начин с „Дружеството“.

 

1.3 Всеки "Потребител", се съгласява с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДРУЖЕСТВОТО“

 

2. Информация относно „Бъди Гард България“ ООД,

 

2.1 Наименование: „Бъди Гард България“ ООД, ЕИК: 206679605

 

2.2 Седалище и адрес на управление: управление гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3

 

2.3 Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1504 ул. Оборище № 24, вх. А, ет. 1, ап. 3 телефон: 0877882308

 

ПРАВА НА "ДРУЖЕСТВОТО"

 

3.1 „Дружеството“ може да промени някои или всички елементи на „Сайта“ без да уведомява предварително "Потребителя"

 

3.2 „Дружеството“ може да заличи цялото съдържание на „Сайта“, както и да добави или премахне различни функционалности без да съобщава предварително за промените.

 

4. „Дружеството“ запазва правото да откаже достъп до услугите си на "Потребител", който използва или ще използва последните във вреда на „Дружеството“

 

5. „Дружеството“ не отговаря за вреди или пропуснати ползи причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Също така всички субективни възприятия на този сайт, са лична отговорност на "Потребителя".

 

6. „Дружеството“ не се задължава да поддържа всички контактни форми налични във всеки един момент. При невъзможност да се осъществи контакт с „Дружеството“ чрез един канал за комуникация, "Потребителя" следва да използва друг, който е наличен към този момент. Всички видове вреди причинени на "Потребителя" от горното, са за сметка на "Потребителя", „Дружеството“ не отговаря за тях.

 

ПРАВА НА "ПОТРЕБИТЕЛЯ"

 

7. "Потребителя" може да се свърже с „Дружеството“ чрез всички контактни форми дадени на „Сайта“, като избора кой от тях ще използва е негово право.

 

8.1 Всеки "Потребител" при реализиране достъп до „Сайта“ и осъществяване на контакт с „Дружеството“ предоставя лични данни и дава съгласието си за това.

 

8.2 „Дружеството“ използва лична информация с цел улесняване достъпа до услуги. Обработката на тези данни се извършва съобразно съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Политиката за поверителност, която е публикувана на "Сайта"

 

9.1 "Потребителя" може да споделя, чрез различни комуникационни връзки, „Сайта“ и/или части от него само ако е споменато „Дружеството“, като собственик и автор на споделените части от „Сайта“.

 

9.2 Права по 9.1 могат да се упражняват само и единствено в полза на „Дружеството“ Ако "Потребителя" ги ползва във вреда на „Дружеството“ следва да заплати всички произлезли от това вреди, както и да обезщети пропуснатите ползи. "Потребителя" се задължава всякога да действа при споделяне на информация от „сайта“ съобразно добрата етика и морал.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

10.1 Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА всички публикувани материали, изображения и всички визуални елементи, които са на „Сайта“ са изключителна интелектуална собственост на „Дружеството“.

 

10.2 „Дружеството“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта, чрез визуализация на всички или част от материалите, изображенията, които са публикувани в него. За използването им е нужно изрично писмено съгласие на „Дружеството“.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

11. „ Сайта“ може да бъде достъпен без необходимост от предварителна регистрация.

 

12. Всички действия на Трети лица, които нарушават интернет етиката и са с цел да се наруши правилното функциониране на „Сайта“, не могат да доведат до отговорност на „Дружеството“.

 

13. Всички плащания, които трябва да бъдат извършени към дружеството, трябва да бъдат извършени по банков път.

 

14. Уведомления и съобщения се считат за извършени ако са били направени по реда на ГПК на Република България.

 

15. Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби на българското законодателство, носи административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие. 

 

16. Въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен е българския съд.

 

16.1. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с "Дружеството" на телефон: 0877882308 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

 

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 

тел.: 02 915 35 18

 

е-mail: kzld@cpdp.bg

 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гp. София, пл."Славейков" №4A, eт.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

 

факс: 02 / 988 42 18

 

Гореща линия: 0700 111 22

 

Уеб сайт: www.kzp.bg

bottom of page